logo32

Страхова сума визначається за погодженням Сторін. Страховий тариф: 1,3 % - 1,8% від страхової суми (залежить від заявленого Страхувальником ліміту відповідальності (страхової суми), кількості та кваліфікації працівників). Ліміт відповідальності на одну страхову подію: 50 000,00 ( п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп. Франшиза безумовна : 1 (один)% Договір страхування укладається на строк: 1 (один) рік. Місце дії договору: Україна.

 Страховим випадком, згідно договору страхування є настання події - випадкове спричинення Страхувальником шкоди майну третіх осіб при здійсненні Страхувальником професійної діяльності в період дії Договору, з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або третій особі відповідно до норм чинного законодавства України:

 1. пред'явлення Страхувальнику третьою особою майнової претензії чи позову, заявлених у відповідності до норм чинного законодавства України, про відшкодування збитків у зв'язку з подією, що трапилась в період дії цього Договору страхування і наслідком якої стала шкода завдана майну третьої особи;
 2. проведення незалежної аудиторської перевірки (бухгалтерської) фінансової звітності. Платіжно-податкової документації, податкових декларацій економічних суб’єктів;
 3. проведення експертиз. Консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб;
 4. постановка та ведення бухгалтерського обліку.

 

Випадок визнається страховим, якщо:

 • він настав в період дії Договору;
 • є наявністю прямого причинно-наслідкового зв’язку заподіяної шкоди третім особам.
 • шкода, що заподіяна, є у безпосередньому зв’язку із здійсненням Страхувальником зазначеної в Договорі професійної діяльності.
 • у діях Страхувальника відсутні ознаки навмисної дії (або бездіяльності).

Факт настання відповідальності Страхувальника за нанесення майнової шкоди третім особам внаслідок здійснення аудиторської діяльності або ведення бухгалтерського обліку та підготовки звітності повинен бути визнаний судом, або письмові вимоги від третіх осіб є визнаними Страхувальником, обґрунтованими та Страховик згоден з таким визнанням вимог.

Третіми особами за Договором є юридичні або фізичні особи з якими укладені договори про надання аудиторських послуг (та інших супутніх послуг) із Страхувальником при виконанні ним своєї професійної діяльності, та яким заподіяно майнову шкоду, внаслідок здійснення Страхувальником професійної діяльності.

Страхування професійної відповідальності митних брокерів. Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] здійснюється на підставі ліцензії Серія АЕ №198762 від 06.06.2013р.

Згідно до Наказу Державного комітету України з питань регулятивної політики та підприємництва та Державної митної служби України № 89/445 від 13 травня 2009 року для отримання ліцензії, або для її переоформлення, митний брокер зобов'язаний крім інших документів надати чинний договір страхування. Робота митного брокера без наявності такого договору може призвести до втрати ліцензії.

Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з ризиками його відповідальності по обов’язкам, які виникають внаслідок ненавмисних помилок, недбалості, упущень, допущених при здійсненні діяльності митного брокера.

Страхова сума встановлюється не менше 2000 неоподатковуваних мінімумів (34 тисячі грн.), згідно до Наказу Державного комітету України з питань регулятивної політики та підприємництва та Державної митної служби України № 89/445 від 13 травня 2009 року. Ліміт відповідальності на одну страхову подію: 17 000,00 ( сімнадцять тисяч ) грн. 00 коп.

Ліміт відповідальності на одну особу: 7000,00 (сім тисяч) грн. 00 коп.

Франшиза безумовна: 0,5 (нуль цілих п’ять десятих)%

Страховий тариф складає: 0,3 – 1,0 % від страхової суми.

Страховий ризик– певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання - випадкове спричинення Страхувальником шкоди майну третіх осіб при здійсненні Страхувальником професійної діяльності в період дії Договору тобто порушення договірних зобов'язань Митним брокером, яке сталося унаслідок неумисного неналежного митного контролю або невірного митного оформлення, що привело до:

 • порушенню термінів декларації надання відомостей про товари і транспортні засоби і їх митний режим;
 • неправильному обчисленню митних платежів;
 • сплаті Третьою особою, що потерпіла, завищених митних зборів відносно декларованих Митним брокером товарів і транспортних засобів;
 • несплаті (неповній сплаті) митних платежів відносно декларованих Митним брокером товарів і транспортних засобів (якщо це передбачено договором між Митним брокером і особою, що надається, або якщо особа, що представляється, є іноземною особою);
 • виплат по штрафних санкціях, нарахованих з боку митних органів у зв'язку з неправильно проведеними операціями по митному оформленню;
 • недотриманню умов і обмежень на користування і розпорядження товарами і транспортними засобами, відносно яких митне оформлення не завершене, до випуску їх або до їх представлення Третій особі в розпорядження відповідно до вибраного митного режиму;
 • втрати або псування супровідних документів на декларовані товари і транспортні засоби.

Страховим випадком є настання події, з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або третій особі відповідно до норм чинного законодавства України:

 • спричинення шкоди майновим інтересам Вигодонабувача знаходиться в прямому причинному зв'язку з діяльністю Страхувальника як Митний брокер;
 • шкода майновим інтересам Вигодонабувача завдана Страхувальником в межах території і в період часу, вказані в договорі страхування;
 • випадок спричинення шкоди (збитків) мав місце при митному оформленні тієї категорії товарів, яка вказана в ліцензії на здійснення діяльності Страхувальника як Митний брокер.
 • виплата страхового відшкодування, відповідно до вимог законодавства здійснюється на підставі судового рішення або за погодженням сторін.